|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

Навчальний відділ

Електронна адреса Друкувати PDF

АДРЕСА

79010, Львів, вул. Пекарська, 69

тел./факс: +38 (032) 260-32-44

тел.: +38 (032) 236-84-25

e-mail: 

ПЕРШИЙ ПРОРЕКТОР З НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ

Гжегоцький  Мечислав Романович, доктор медичних наук, професор, Член-кореспондент НАМН України, Заслужений діяч науки і техніки України

СЕКРЕТАР-РЕФЕРЕНТ - Шалапська Галина Василівна 

 

НАЧАЛЬНИК  НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ

Солонинко Ірина Іллівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри мікробіології

тел./факс +38 (032) 275-75-31,

e-mail: 

 

 

 

КЕРІВНИК СЕКТОРА МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Гаврих Лариса Дмитрівна

тел. +38 (032) 236-84-14

 

КЕРІВНИК ПРАКТИКИ

Ярко Наталя Богданівна

тел. +38 (032) 236-84-58

 

МЕТОДИСТИ

Гаврих Лариса Дмитрівна 

тел. +38 (032) 236-84-14

Сенкевич Тетяна Іванівна 

тел. +38 (032) 236-84-12

 

ІНСПЕКТОРИ

Кінаш Юлія Михайлівна – кандидат педагогічних наук;

Лобур Оксана Василівна 

тел. +38 (032) 236-84-12

 

КЕРІВНИК ПІДРОЗДІЛУ ОПЕРАТИВНОГО ДРУКУ

Бегота Роман Радиславович

тел. +38 (032) 260-09-02


ІНЖЕНЕРИ

Сизоненко Юрій Віталійович

Чегринець Олександр Прокопович

Понад два століття академічна спільнота Львівського медичного університету плекає і вдосконалює освітні та наукові традиції, сприяє формуванню інтелектуального та духовного потенціалу вітчизняної медицини і фармації. Сьогодні в університеті працює 6 факультетів та 75 кафедр, які щороку здійснюють навчання понад шести тисяч студентів, двох тисяч лікарів-інтернів та вдосконалення десяти тисяч лікарів і провізорів.

Скоординовану діяльність усіх навчальних підрозділів забезпечує навчальний відділ університету. Саме у навчальному відділі відбувається планування, організація та управління навчальною і науково-методичною діяльністю університету, здійснюється моніторинг якості та ефективності навчального процесу. Невід’ємною частиною діяльності навчального відділу є створення робочих навчальних планів, розкладів занять, координація підготовки студентів та інтернів до ліцензійних іспитів Крок, участь у розробці перспективних планів розвитку університету, узагальнення та впровадження світового досвіду вищої медичної та фармацевтичної  освіти.

Впродовж останнього десятиріччя Львівський національний медичний університет, як і уся академічна спільнота загальноєвропейського освітнього і наукового простору, орієнтуючись на вимоги Болонського процесу, спрямовує свою діяльність на реформування системи освіти, дотримання принципу пріоритетності людини, модернізацію структури змісту та організації освіти на засадах компетентнісного підходу, реалізацію сучасних освітніх моделей, забезпечення високої якості освіти. Навчальний відділ університету зосереджує увагу навчальних підрозділів на реалізації стратегічних напрямів розвитку медичної і фармацевтичної освіти, подоланні наявних проблем, виконанні перспективних завдань. Навчальний відділ забезпечує виконання державних галузевих програм, комплексних планів дій шляхом модернізації навчальних планів, програм та підручників відповідно до оновлених стандартів медичної і фармацевтичної освіти,  запровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для вдосконалення навчального процесу, удосконалення механізмів відбору та підтримки обдарованої молоді, здійснює системний моніторинг якості підготовки фахівців. 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Серед архівних документів збереглися згадки про те, що навчання медицини у Львові започатковано у 1661 році на медичному факультеті Львівського університету, хоча офіційне літочислення Львівського медичного університету ведеться від 1784 року. На цей час працював 1 факультет, що мав у своєму складі 14 кафедр, а річний набір студентів складав 15-20 осіб. Сьогодні кількість кафедр збільшилась майже у 6 разів, а щорічна чисельність зарахованих на навчання студентів зросла у 50 разів. Змінилася система навчання, кількість факультетів і кафедр, перелік спеціальностей, однак сформувались вікові університетські традиції, що є підгрунтям набуття та передачі досвіду від старшого академічного покоління до молодшого, підготовки високоякісного людського та соціального капіталу; закладають академічні орієнтири молоді, відчуття приналежності до духовної еліти суспільства.

Розвиток університету на сучасному етапі, його структурні перетворення гармонійно поєднуються з модернізацією навчального процесу. Сміливо запроваджуються нові навчальні технології, що відповідають вимогам часу і досягненням медичної та педагогічної науки, створюються узагальнені науково-методичні рекомендації для оптимізації навчального процесу, впроваджуються інноваційні розробки. Успішно розвиваються інформаційно-комунікаційні технології навчання, що забезпечують удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до професійної діяльності в інформаційному суспільстві. Зараз в університеті працює 30 комп’ютерних класів, всі кафедри обладнані мультимедійними системами та мають доступ до  глобальної мережі InterNet. Для управління навчальним процесом та забезпечення моніторингу освіти використовується система інформаційно-аналітичного забезпечення.

Центральною ідеєю роботи навчального відділу та усіх навчальних підрозділів університету є досягнення високої якості освіти, її результативності  та конкурентоспроможності. У зв’язку з цим проводиться значна робота щодо впровадження європейських стандартів та директив із внутрішньої та зовнішньої гарантії якості. Належна увага приділяється  основним складовим якості освіти: якість знань, способів вирішення завдань; якість методів  навчання і виховання; якість освіченості особистості, засвоєння знань, умінь та навичок, засвоєння моральних норм. Здійснюється робота з перевірки ефективності нововведень, модернізації методів, засобів та форм  навчання.  Завдяки багаторічній інноваційній педагогічній діяльності по модернізації освіти України Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького посідає лідерські позиції у рейтингах вищих навчальних закладів та неодноразово нагороджений золотими медалями на міжнародних освітніх виставках. 

ГОЛОВНІ НАПРЯМКИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

Сучасні підходи до організації навчального процесу в університеті визначаються системними змінами в організації та управлінні підготовкою лікарів і провізорів відповідно до європейських стандартів, необхідністю формування логічної послідовності нормативних дисциплін з міждисциплінарним забарвленням курсів за вибором. Запровадження нових вимог до вищої медичної і фармацевтичної освіти в університеті спрямоване на забезпечення наступності та адаптивності у навчальному процесі, випереджального характеру, компетентнісної та особистісної зорієнтованості.

З метою створення системи програмно-цільового управління якістю підготовки фахівців використовуються трирівневі ліцензійні та практично орієнтовані випускні іспити, які дозволяють сформувати систему сертифікації та ліцензування лікарської діяльності шляхом застосування стандартизованих методів управління якістю підготовки фахівців. Постійно здійснюється системний моніторинг якості (рейтингова оцінка діяльності факультетів, кафедр, викладачів, студентів, ректорський контроль,  анкетування студентів і викладачів) у відповідності до міжнародних вимог.

Одним із основних чинників підвищення якості освіти в університеті є впровадження у навчальний процес інноваційних технологій, формування системи інформаційного освітнього середовища відповідно до сучасних досягнень науки і техніки. У навчальному процесі широко застосовуються інформаційні, проблемні, розвивальні, проектні, інтерактивні, фантомні, індивідуальні, інтегровані, дистанційні технології. Кафедри університету використовують системне поєднання аудиторних і позааудиторних занять, спрямовують роботу наукових студентських гуртків на пошук і творче засвоєння інноваційних ідей вітчизняної та світової науки і практики.

Потреби сьогодення, необхідність підвищення якості та конкурентоспроможності медичної і фармацевтичної освіти в нових економічних і соціокультурних умовах спонукає навчальний відділ, методичні комісії, кафедри оптимізувати науково-теоретичні та навчально-методичні підходи при впровадженні сучасних педагогічних технологій та інноваційних методик підготовки фахівців, забезпечити координацію та об’єктивну оцінку інноваційних освітніх проектів, організувати підготовку педагогічних кадрів до впровадження інновацій. Ці вимоги зумовлюють необхідність перебудови навчально-виховного процесу на засадах інноваційної педагогіки, спрямованої на розвиток потенціалу студентської молоді, удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних кадрів.

Використання нових форм організації навчального процесу супроводжується докорінним оновленням навчально-методичного забезпечення. Навчальний відділ у тісній співпраці з центральною методичною комісією університету, профільними міждисциплінарними методичними комісіями координує роботу кафедр щодо створення нових навчальних програм, підготовки навчальної та навчально-методичної літератури. Впродовж останніх п’яти років науково-педагогічним колективом університету створено 165 типових навчальних програм, видано 71 підручник, 281 посібник та майже тисячу найменувань методичних вказівок та рекомендацій. При навчальному відділі працює підрозділ оперативного друку, який забезпечує процес тиражування навчально-методичної літератури для потреб навчального процесу.

В умовах глобалізації та створення єдиного інформаційного простору координація діяльності навчальних підрозділів університету неможлива без використання сучасних автоматизованих комп’ютерних програм. Тому адміністрування навчального відділу програмами «Контингент» та «Education», використання ЄДЕБО забезпечує постійний моніторинг контингенту студентів усіх курсів та факультетів, їх успішності не лише на рівні університету, але й дозволяє оперативно представляти необхідну інформацію в МОЗ та МОН України, забезпечує можливість оформлення документів про освіту для випускників та студентських квитків державного зразка.  

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

Однією з основних цілей загальноєвропейського освітнього простору є розвиток безперервної освіти, перехід від освіти на все життя до освіти впродовж усього життя. Тому важливе місце у роботі навчального відділу займає підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів. Підвищення професійної майстерності викладачів включає вдосконалення їх психолого-педагогічної, методичної та спеціальної підготовки. Щороку 20% науково-педагогічних працівників університету підвищують свій професійний рівень шляхом стажування; курсової підготовки з сучасних проблем педагогіки та психології вищої школи, інноваційних методів навчання; участі в науково-педагогічних конференціях та семінарах. Процес формування і становлення системи підвищення кваліфікації викладачів у вищій медичній школі зазнає зараз реформування як самостійний напрямок, зорієнтований на майбутнє розвитку системи охорони здоров’я та вищої медичної школи. Значною мірою сприятиме оновленню системи підвищення кваліфікації викладачів запровадження дистанційної освіти.           

Наше завдання на майбутнє ми бачимо у тому, щоб забезпечити подальший розвиток системи підготовки лікарів та провізорів у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького, зростання її конкурентоспроможності на глобальному ринку освіти, виховання національного інтелектуального потенціалу в галузі медицини і фармації.