|  |  Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Львівський національний медичний університет

ВЧЕНА РАДА

Електронна адреса Друкувати PDF

Голова Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького –

Зіменковський Борис Семенович

ректор, доктор фармацевтичних наук, професор, Заслужений працівник вищої школи України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік НАМН України, Заслужений професор Львівського національного університету імені Данила Галицького, почесний доктор Люблінського медичного університету (РП), дійсний член ряду громадських академій (АНВОУ, АНТКУ, МАНТІ, УАН, Нью-Йоркської АН, НТШ), повний кавалер ордену «За заслуги» (III ступеня - 2002, ІІ ступеня - 2009, І ступеня - 2016)

Вчена рада шляхом відкритого голосування обрала ректора ЛНМУ імені Данила Галицького, члена-кореспондента НАМН України, д. фарм. н., проф. Зіменковського Б.С. головою Вченої ради університету (Протокол № 4-ВР від 27.05.2015 р.) 

Положення про Вчену раду ЛНМУ імені Данила Галицького

 

Вчена рада Львівського національного медичного університету є колегіальним органом університету.  Вчену раду університету очолює її голова – ректор університету, проф. Б.С. Зіменковський, секретарем Вченої ради є Вчений секретар університету С.П. Ягело.

До складу Вченої ради Університету входять члени ректорату, проректори, декани, головний бухгалтер, директор бібліотеки, представники органів студентського самоврядування університету, виборні представники, які обираються з числа завідуючих кафедрами, професорів, докторів наук. Повний склад Вченої ради затверджується наказом ректора університету, наказом ректора частково змінюється склад Ради. Станом на 30.06.2017 р. до складу Вченої ради університету входять 72 особи.

До компетенції Вченої ради університету належать:
 • підготовка проекту статуту університету, а також змін і доповнень до нього та подання його до конференції трудового колективу університету;
 • ухвалення фінансового плану та звіту університету;
 • подання пропозицій ректору щодо призначення та звільнення з посади проректорів, головного бухгалтера, а також директора бібліотеки;
 • обрання на посаду таємним голосуванням завідуючих кафедрами і професорів;
 • ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;
 • ухвалення основних напрямів наукових досліджень;
 • оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
 • присвоєння вчених звань доцента та професора університету;
 • присвоєння почесних звань університету;
 • подання на призначення іменних стипендій;
 • заслуховування звітів проректорів та інших керівників структурних підрозділів університету;
 • рекомендації до видання монографій та навчально-методичної літератури

Вчена рада університету розглядає й інші питання діяльності університету відповідно до статуту університету.

Засідання Вченої ради університету відбуваються щомісячно. Проводить засідання Вченої ради ректор, а за його відсутності – проректор, який виконує його обов'язки. Тричі на рік проводяться урочисті засідання Вченої ради – з нагоди Актового дня університету,  початку та закінченню навчального року.

Рішення Вченої ради університету мають дорадчий характер і вводяться в дію наказом ректора університету.

 

CКЛАД членів Вченої ради Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

CКЛАД членів Вченої ради Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького з правом дорадчого голосу 

ВІСНИК ВЧЕНОЇ РАДИ